REGULAMIN

Postanowienia ogólne

 1. Zajęcia oferowane przez KS Capoeira Camangula bazują na składkach członkowskich.
 2. Regularne opłacanie składek nadaje uczestnikowi zajęć status „członka klubu”.
 3. Uczeń deklaruje chęć uczestnictwa w zajęciach sportowych poprzez wypełnienie deklaracji członkowskiej, potwierdzajączarazem zapoznanie się i akceptację Regulaminu Klubu Sportowego Camangula, zwanego dalej KS.
 4. W przypadku osób niepełnoletnich, deklarację członkowską wypełnia rodzic lub opiekun prawny.

Przebieg i organizacja zajęć sportowych

 1. .Uczeń zapoznał się i dobrowolnie akceptuje Regulamin KS.
 2. Uczeń ma prawo korzystać w ramach jednej składki członkowskiej ze wszystkich zajęć prowadzonych przez KS wewszystkich sekcjach w Katowicach.
 3. Na trening przychodzimy 10-15 minut przed rozpoczęciem zajęć. Czas ten jest na przebranie się i załatwienieformalności.
 4. Uczeń ćwiczy na boso, za wyjątkiem osób, które z przyczyn zdrowotnych muszą trenować w butach.
 5. Od każdego ucznia oczekuje się samokontroli i dyscypliny na zajęciach. Niedostosowanie się do obowiązujących zasad wczasie trwania treningu może skutkować wydaleniem z takiego treningu.
 6. W razie powtarzających się sytuacji niedostosowania się do zasad i regulaminu, może to skutkować utratą członkostwa klubu.
 7. Podczas treningu wykonujemy tylko ćwiczenia polecone przez instruktora.
 8. Nie opuszczamy miejsca treningowego bez wiedzy trenera. Wcześniejsze wyjście z zajęć powinno być zgłoszone osobie prowadzącej zajęcia.
 9. Osoby postronne tj.: rodzice, opiekunowie mogą być biernymi obserwatorami zajęć, ale uprasza się o nieingerowanie w trening.
 10. Uczeń jest zobowiązany do zgłoszenia wszelkich niedyspozycji, kontuzji przed zajęciami oraz w razie ich wystąpienia.
 11. W czasie treningu, osoby postronne proszone są o zachowanie ciszy.
 12. Uczeń zobowiązany jest dbać o higienę osobistą.
 13. Uczeń zobowiązany jest do zdroworozsądkowego podejścia do ćwiczeń akrobatycznych, czy ćwiczeń w parach, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia kontuzji u siebie i partnera.
 14. Uczeń zobowiązany jest do powiadomienia Instruktora o zauważonych uszkodzeniach sprzętu sportowego oraz o dbanie o mienie klubowe.
 15. Instruktor zobowiązany jest do odmowy uczestnictwa w zajęciach osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 16. Instruktor ma prawo odmowy uczestnictwa osobom spóźnionym.
 17. Instruktor ma prawo odmowy uczestnictwa w zajęciach osobom niestosujących się do poleceń podczas zajęć.
 18. Ucznia obowiązuje na treningu pełen uniform grupowy (abada, camisa, cordao), jeśli jego staż treningowy przekracza 6miesięcy lub zamierza przystąpić do egzaminu na pierwszy/kolejny stopień w Capoeira.
 19. Uczniowie mogą korzystać ze sprzętu sportowego oraz instrumentów muzycznych, wyłącznie po konsultacji z Instruktorem.
 20. Uczeń – w przypadku jego niepełnoletności – rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną i finansową za zniszczenia dokonane z jego winy.
 21. KS Capoeira przewiduje kary za niestosowanie się do Regulaminu KS Capoeira, poleceń instruktora, działanie na szkodę innych uczestników lub narażenie na szwank dobrego imienia KS Capoeira.
 22. Kary nakładane są przez Instruktora w formie: upomnienia słownego, czasowego zawieszenia w prawach ucznia(suspencao), skreślenia z listy uczniów.
 23. KS Capoeira przewiduje nagrody za reprezentowanie odpowiedniej postawy, podwyższenia poziomu wyszkolenia oraz działania na rzecz promowania Capoeira oraz KS Capoeira w postaci: pochwały słownej, nadania kolejnego stopnia(cordao), nagrody rzeczowej.
 24. Klub nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione mienie ćwiczących.
 25. Członkowie klubu mogą korzystać z dodatkowych propozycji KS Capoeira, w postaci obozów, warsztatów, festiwali, wszelakich wyjazdów sportowych itp. za dodatkową opłatą.

Dyscyplina finansowa

 1. Jest 12 składek członkowskich w ciągu roku kalendarzowego (9 normalnych składek plus 2-ie wakacyjne i 1 feryjna).
 2. Uczeń w ramach składki członkowskiej może uczestniczyć we wszystkich zajęciach regularnych oferowanych przez KS. Składka nie jest opłacana za ilość treningów w miesiącu.
 3. Uczeń zobowiązany jest do jednorazowej opłaty wpisowej (zgodnie z aktualnym cennikiem).
 4. Za okres rozliczeniowy traktuje się każdy kolejny miesiąc kalendarzowy.
 5. Uczeń zobowiązany jest do uregulowania opłaty miesięcznej do 12-ego dnia każdego miesiąca, po tym terminie składka wynosi 10 zł więcej (dopłacamy 10 zł do swojej obecnie opłacanej składki). W przypadku składek opłacanych przelewem, liczy się data zaksięgowania.
 6. Bez względu na frekwencję uczęszczania na zajęcia, ucznia obowiązuje w/w opłata postojowa zgodna z aktualnym cennikiem. Dotyczy to również okresów ograniczonej aktywności KS – takich jak: wakacje, ferie zimowe, święta. W tej składce uczeń może uczestniczyć maksymalnie w jednym treningu w danym miesiącu. Składki postojowe mają zapewnić klubowi normalne funkcjonowanie w okresach mniejszej frekwencji i obowiązuje wszystkich członków KS.
 7. Składki postojowe obowiązują również osób korzystających z kart firm tj.: Benefit, Fit Profit, Medicover itd.
 8. Po trzech miesiącach absencji ucznia, zostaje on skreślony z listy członków KS. Wyjątkiem jest okres wakacyjny.
 9. Uczeń skreślony z listy członków KS, a chcący wrócić do regularnych treningów jest zwolniony z wpłaty wpisowego (jeżeli taką uiścił przy zapisywaniu się do KS).
 10. W wyjątkowych sytuacjach przy indywidualnym ustaleniu z prowadzącym zajęcia można przesunąć termin uiszczenia składki członkowskiej.
 11. Składki preferencyjne (jak np. rodzinna) nie łączą się z innymi.
 12. Składki rodzinne skierowane są dla osób, które żyją w jednym gospodarstwie domowym i są w pierwszej linii pokrewieństw
 13. W przypadkach nie ujętych w regulaminie decyzję podejmuje Zarząd KS.